Εγγυήσεις

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από εμπορική εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή ή την επιχείρηση που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή την επιχείρηση που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (εφεξής “ο Προμηθευτής“), καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο ως άνω και σε εγκεκριμένα από αυτόν «Κέντρα Επισκευής» (Service Centers – Πάροχοι εγγύησης), και η οποία σας καλύπτει, πέραν των σχετικών νομίμων δικαιωμάτων σας.

Για πληροφορίες σχετικά με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ του προϊόντος που αγοράσατε από το www.telesmart.gr, παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες του προϊόντος, καθώς και στη συσκευασία του προϊόντος. Επιπροσθέτως μπορείτε να συμβουλευτείτε και την ιστοσελίδα του εκάστοτε Προμηθευτή (ως αυτός παραπάνω ορίζεται) και να ανατρέξετε και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στο προϊόν, ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση του προϊόντος.

Σημειώνουμε τα εξής:

– Ο Προμηθευτής  κάθε προϊόντος ορίζει τι ισχύει σχετικά με την εμπορική εγγύηση του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας, και ο τρόπος κάλυψης της εξαρτάται από και αποτελεί απόφαση αυτού και όχι του καταστήματός μας.

– Κάποιοι Προμηθευτές, διακρίνουν τη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης που παρέχουν, ανάλογα με το αν είστε καταναλωτής ή όχι ήτοι αν αγοράσατε το προϊόν για προσωπική χρήση, διάκριση και διάρκεια που εξαρτάται από και αποτελεί απόφαση του Προμηθευτή και όχι του καταστήματός μας.

– Για ορισμένα προϊόντα επιπρόσθετα προβλέπεται από Προμηθευτές η δυνατότητα εμπορικής αντικατάστασης λόγω DOA (αφορά Αντικατάσταση προϊόντος με Τεχνικό Πρόβλημα κατά την παράδοση Dead-On-Arrival). Για σχετικές πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξετε στη σχετική ενότητα παρακάτω.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ως άνω εμπορικές εγγυήσεις των προϊόντων και για τα στοιχεία επικοινωνίας με τα «Service Centers» ανά κατηγορία προϊόντων για την Ελληνική Επικράτεια, συμβουλευτείτε την πληροφοριακή Εφαρμογή Ενημέρωσης Service που θα βρείτε στην γενική ενότητα SERVICE παρακάτω.

Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση του προϊόντος που αγοράσατε από το www.you.gr ανατρέξτε και στη συσκευασία του προϊόντος. Επιπροσθέτως μπορείτε να συμβουλευτείτε και την ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ήτοι τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών του Αστικού Κώδικα καθώς επίσης και από τις διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή, στην περίπτωση που οι δεύτερες τυγχάνουν εφαρμογής, δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την Εμπορική Εγγύηση που προσφέρει ο Κατασκευαστής/Προμηθευτής του εκάστοτε προϊόντος. Το telesmart.gr έχει την πλήρη ευθύνη και αναλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που προβλέπονται από νόμο και τις διατάξεις του σχετικά με τα δικαιώματα σας σαν αγοραστής ή/και καταναλωτής και το αφορούν.

Ειδικότερα σχετικά με τις διατάξεις περί πώλησης του Αστικού Κώδικα:

Οι Πωλητές προϊόντων, όπως εν προκειμένω το κατάστημά μας www.you.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πώλησης του Αστικού Κώδικα (αρ. 534επ.) είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν προϊόν χωρίς πραγματικά ελαττώματα, ελεύθερο από δικαιώματα τρίτων, ως κατά τον Αστικό Κώδικα ανταποκρινόμενο στη σύμβαση πώλησης. Για τον προσδιορισμό των εύλογων προσδοκιών σας ως αγοραστή στο πλαίσιο ανταπόκρισης του προϊόντος στη σύμβαση πώλησης, λαμβάνονται υπόψη οι δημόσιες δηλώσεις – παρουσιάσεις του καταστήματός μας ή λ.χ. προμηθευτή του αναφορικά με το προϊόν, ιδίως στο πλαίσιο διαφήμισης ή επισήμανσης.
Δεν ευθυνόμαστε για μη ανταπόκριση του προϊόντος στην περίπτωση που κατά τη σύναψη της σύμβασης γνωρίζατε τη μη ανταπόκριση ή αυτή οφείλεται σε υλικά που χορηγήσατε εσείς. Επίσης ειδικότερα για πράγμα με ψηφιακά στοιχεία στη σύμβαση πώλησης, το κατάστημά μας δεν ευθύνεται και δε συντρέχει έλλειψη ανταπόκρισης του πράγματος με ψηφιακά στοιχεία στη σύμβαση, όταν αυτή απορρέει αποκλειστικά από την απουσία συγκεκριμένης ενημέρωσης, την οποία δεν εγκαταστήσατε ως ο αγοραστής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παροχή της, εφόσον είχατε ενημερωθεί σχετικά με τη διαθεσιμότητα της ενημέρωσης και τις συνέπειες της μη εγκατάστασής της και η αδυναμία σας να εγκαταστήσετε την ενημέρωση ή η εσφαλμένη εγκατάστασή της από εσάς δεν οφειλόταν σε ατελείς οδηγίες εγκατάστασης που σας παρασχέθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι εν λόγω ενημερώσεις επί ψηφιακών στοιχείων θα σας παρέχονται όπως και όταν αντίστοιχα παρασχεθούν από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή του εκάστοτε προϊόντος.
Ειδάλλως, ως πωλητής το κατάστημά μας εγγυάται σε κάθε αγοραστή, όπως εν προκειμένω εσάς, ότι τα προϊόντα που πωλεί συμμορφώνονται με τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης για περίοδο δύο ετών μετά από την παράδοση του προϊόντος στον αγοραστή, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έλλειψη ανταπόκρισης που εμφανίστηκε στο προϊόν εντός διετίας από την παράδοση υφίστατο ήδη κατά τον χρόνο παράδοσης. Μάλιστα, τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης η οποία παρατηρείται εντός ενός έτους από την παράδοση του προϊόντος τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση (εκτός εάν κάτι τέτοιο αποδεικνύεται διαφορετικά ή το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση του αγαθού ή τη φύση της έλλειψης). Σημειώνουμε ότι ειδικά για την περίπτωση σύμβασης που εκτελείται με διαρκή παροχή ψηφιακών στοιχείων, τα δικαιώματά σας ως αγοραστή που απορρέουν αποκλειστικά από τη μη ανταπόκριση του ψηφιακού στοιχείου παραγράφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας – η έλλειψη ανταπόκρισης που συνδέεται με τα ψηφιακά στοιχεία και διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης τεκμαίρεται ότι υπήρχε καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.
Τα δικαιώματά σας ως αγοραστή που απορρέουν αποκλειστικά από την αθέτηση από πλευράς μας της υποχρέωσης ενημέρωσης, παραγράφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήξη του χρόνου κατά τον οποίο οφείλεται η ενημέρωση. Σε μια τέτοια περίπτωση ευθύνης μας για έλλειψη ανταπόκρισης, παρέχεται σε εσάς ως αγοραστή η δυνατότητα αποκατάστασης της ανταπόκρισης, δικαιούμενοι για:

• διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος ,εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ,
• Ειδάλλως, και μόνο αν δεν πληρούται το παραπάνω, –μείωση του τιμήματος, ή, σε περίπτωση ουσιώδους έλλειψης ανταπόκρισης, –να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση ΜΟΝΟ σε περίπτωση που το κατάστημά μας αρνηθεί νομίμως να αποκαταστήσει -είτε δεν πρόκειται να προβεί ή δεν προβαίνει ολοσχερώς ή προσηκόντως σε αποκατάσταση -είτε παρά τις προσπάθειές μας για αποκατάσταση εμφανισθεί εκ νέου έλλειψη ανταπόκρισης -είτε η έλλειψη ανταπόκρισης είναι τόσο σοβαρή, ώστε να δικαιολογεί την άμεση μείωση του τιμήματος ή την υπαναχώρηση -είτε, τέλος, η έλλειψη ανταπόκρισης εκδηλωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του πράγματος και εσείς ο αγοραστής μας έχετε εγγράφως ειδοποιήσει για την έλλειψη ανταπόκρισης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
• αποζημίωση, στην περίπτωση μη ανταπόκρισης από πταίσμα μας ή αν αναλάβαμε ευθύνη μας για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, για τη ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ή για τη μη εκτέλεση της σύμβασης.

Έλεγχος / Διάγνωση

Σε κάθε περίπτωση, το κατάστημά μας επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις επιστροφές, συμβουλευτείτε την ενότητα «Υπαναχώρηση & Επιστροφές Προϊόντων».

Ανωτέρα Βία

Αποκλείεται κάθε αξίωση αποζημίωσης ή ικανοποίησης πάσης φύσεως και νομικής βάσης, σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας.

Εγγυήσεις – Service Refurbished: Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και αυστηρά για το διάστημα που ορίζεται ανά προϊόν.

Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη τoυ νόμιμου παραστατικού αγοράς, όπου αναγράφεται και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος ή την ταυτοποίηση του σειριακού αριθμού του μηχανήματος.  
Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις του telesmart.gr, με την προσκόμιση από εσάς, της συσκευής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς το επισκευαστικό κέντρο είναι με επιλογή και ευθύνη σας.
Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από το επισκευαστικό κέντρο.
Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του προϊόντος, αυτό αντικαθίσταται με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή και διαφορετικού κατασκευαστή. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής και αντικατάστασης η αξίωσή σας περιορίζεται  στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν.
-Τί ΔΕΝ καλύπτει η εγγύηση των Refurbished:
Οι προδιαγραφές για τις ανακατασκευασμένες οθόνες καθώς και τις οθόνες των φορητών Η/Υ προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (pixels) καμένων (pixels), είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής η αντικατάστασης της οθόνης.
Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. τροφοδοτικά, μπαταρίες, καλώδια, maintenance kit , fuser κ.τ.λ.) καθώς επίσης και βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση, ρίψη υγρών, σπασμένα ή αλλοιωμένα πλαστικά μέρη κ.τ.λ.
Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης δεν καλύπτονται προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus). Ειδικότερα:
Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από το εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο άτομο.
– Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
– Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση .
– Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
– Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
– Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματά (π.χ. ιούς, προγράμματα over clocking) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
– Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
– Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση
– Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για Προϊόντα Τρίτων, Λογισμικό και Υλικό Αναβάθμισης

Σε περίπτωση που το προϊόν που μόλις παραλάβατε, έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, αυτό δεν αφορά κάλυψη εμπορικής εγγύησης του κατασκευαστή και θα πρέπει να ανατρέξτε για οδηγίες στην ενότητα Τρόποι Αποστολής – Παραλαβής.

Οι αποστολές από και προς τα κέντρα επισκευών γίνονται πάντοτε με δικό σας μέσο και κόστος, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται κάποια ειδική διαδικασία από τον κατασκευαστή. 

Έκτος από τα οριζόμενα ως ανωτέρω στο νόμο δικαιώματα, για ορισμένα προϊόντα προβλέπεται η δυνατότητα εμπορικής αντικατάστασης λόγω DOA (αφορά Αντικατάσταση προϊόντος με Τεχνικό Πρόβλημα κατά την παράδοση Dead-On-Arrival).

Η δυνατότητα αυτή εφόσον παρέχεται από τον κατασκευαστή, αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αγορά και ισχύει συνήθως για λίγες ημέρες από την ημερομηνία αγοράς (ισχύει διαφορετικός χρόνος για κάθε προϊόν από 3 έως 30 ημέρες ανάλογα με τον κατασκευαστή). Στη περίπτωση λοιπόν που το προϊόν καλύπτεται από την υπηρεσία αντικατάστασης DOA και επιθυμείτε να την ενεργοποιήσετε, θα πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή διαδικασία αποκατάστασης εντός του προβλεπόμενου από την διαδικασία χρόνου.

Σημείωση: στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται αντικατάσταση και όχι επισκευή, τότε το προϊόν θα πρέπει να αποστέλλεται σε εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή σημείο επιστροφής για έλεγχο και έγκριση αντικατάστασης και πάντοτε σύμφωνα με την πολιτική DOA που ισχύει από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Λόγω του ότι κάποιοι κατασκευαστές ενδέχεται να παρέχουν υποστήριξη στον χώρο σας, είναι σημαντικό να επικοινωνείτε εκ’ των προτέρων με τον πάροχο της εγγύησης ώστε να ενημερωθείτε για τις επιπλέον δυνατότητες – παροχές εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής.

Διαδικασία:

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγω DOA, θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το αντίγραφο του «Παραστατικού Αγοράς», να είναι σε άρτια κατάσταση εντός της εργοστασιακής του συσκευασίας, να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του, να είναι εντός της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή χρονικής διάρκειας DOA και να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του προβλήματος κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Επιστροφών.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον κατασκευαστή να έχει προηγηθεί η διάγνωση βλάβης και έγκριση αντικατάστασης από εξουσιοδοτημένο Service Center πριν την έναρξη της διαδικασίας DOA, η τελευταία θα γίνεται δεκτή εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική έγκριση του Service Center η οποία θα πρέπει να συνοδεύει το προϊόν κατά την επιστροφή και να ολοκληρώνεται η επιστροφή εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων όπου αυτά υπάρχουν.

Η αποστολή προς τα εξουσιοδοτημένα Service Centers γίνεται με δικά σας μέσα και κόστος εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τον κατασκευαστή.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σημειώνεται ότι η διαδικασία DOA ενδέχεται να υπόκειται υπό την έγκριση του κατασκευαστή ακόμη και μετά από την παραλαβή του προϊόντος στο κέντρο διανομής μας και η αποστολή του προς επισκευή προϊόντος στο «Service Center» καθώς και τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς.

*Πολιτική – Διαδικασία Αντικατάστασης DOA Refurbished:

Επιπλέον όλα τα refurbished προϊόντα καλύπτονται από DOA (Dead On Arrival) του προμηθευτή επτά (7) ημερών από την πώληση τους, περίοδο στην οποία, αφού βεβαιωθεί το ελάττωμα από το Service μας, το προϊόν αντικαθίσταται ή πιστώνεται το αντίστοιχο τίμημα. Ο χρόνος των επτά (7)  ημερών θα επιβεβαιώνεται από το σχετικό παραστατικό πώλησης (τιμολόγιο / απόδειξη) που θα συνοδεύει το επιστραφέν προϊόν. Σημειώνεται ότι η διαδικασία DOA ενδέχεται να υπόκειται υπό την έγκριση του προμηθευτή που παρέχει την δυνατότητα DOA ακόμη και μετά από την παραλαβή του προϊόντος στο επισκευαστικό κέντρο του και η αποστολή του προς επισκευή προϊόντος στο service center της συνεργαζόμενης εταιρίας, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς, επιβαρύνουν εκείνον, εφόσον το προϊόν αποσταλεί σε αυτόν με τη μεταφορική που θα υποδείξει. Σε περίπτωση που το εν λόγω προϊόν δεν επιδέχεται επισκευή ή θα καθυστερήσει πολύ το ανταλλακτικό του, αντικαθίσταται με αντίστοιχο προϊόν που υπάρχει άμεσα σε στοκ. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής και αντικατάστασης η αξίωσή σας περιορίζεται  στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν.

Στην περίπτωση που ένα προϊόν παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα εντός της εγγύησης, επικοινωνείτε με το εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή «Service Center» για την κάλυψη της Εμπορικής Εγγύησης.

Το Service Center μπορεί να σας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην εμπορική εγγύηση του προϊόντος καθώς και τη διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης.

Επικοινωνήστε με το Service Center για πληροφορίες σχετικά με:

-Τη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης του προϊόντος.
-Τη διαδικασία αποκατάστασης βλάβης.
-Πού μπορεί να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης.
-Τη δυνατότητα & τις προϋποθέσεις εμπορικής αντικατάστασης λόγω DOA.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Κατά την επικοινωνία σας με το Service Center να έχετε στην διάθεση σας το ακριβές μοντέλο του προϊόντος και τον σειριακό αριθμό (συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως που συνοδεύουν το προϊόν) και το παραστατικό αγοράς του, γιατί μπορεί να σας ζητηθούν.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία που χρειάζεστε σχετικά με τις Εγγυήσεις των προϊόντων και τα εξουσιοδοτημένα Service Centers μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

Θέλεις να μαθαίνεις τα νέα μας;

Ενημερώσου πρώτος σχετικά με νέα προϊόντα και προσφορές

Κάνε εγγραφή στο Newsletter

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.