Γενική Δήλωση Απορρήτου – Εισαγωγή

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για τo telesmart.gr ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με ΑΦΜ 037480000 που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Σαρανταπόρου 26, Τ.Κ. 12134, email: [email protected], τηλ.: (+30) 2105770216, website: www.telesmart.gr, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στο telesmart.gr, δεν συλλέγουμε  δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου διέπει το σύνολο των παρεχόμενων μέσω του site του telesmart.gr προϊόντων .

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας και προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Ν.4624/2019) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Επιπρόσθετα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαχειρίζεται συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας telesmart.gr μέσω χρήσης ηλεκτρονικών πλατφορμών συνεργαζόμενων τρίτων εταιριών, στις οποίες καταχωρούνται και διατηρούνται τα δεδομένα των πελατών που:
1) εγγράφονται στις ενημερώσεις δελτίων και προσφορών, στην προσωποποιημένη επικοινωνία, το ιστορικό αγορών σας καθώς και καταγράφεται στο σύστημα της η σχετική παροχή συγκατάθεσης σας για τις εν λόγω ενέργειες, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.
2) εγγράφονται στο πρόγραμμα πιστότητας με την ονομασία “BE SMART CLUB”
Οι συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες, για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (GDPR), αναφορικά με τις συγκεκριμένες λειτουργίες, ενεργούν ως εκτελούσες την επεξεργασία. Για τις λειτουργίες αυτές η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, έχει υπογράψει δε ειδικές συμβάσεις με τις εταιρείες στις οποίες έχει αναθέσει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούσες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με το τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], τηλ 2105770216

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας, πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας και ποια δεδομένα συλλέγουμε απευθείας από εσάς

Τα δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα που απαιτούνται κατά την επεξεργασία των παραγγελιών σας, ώστε να μπορούν να παραδοθούν σε εσάς και όχι σε κάποιο άλλο τρίτο πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, σημειώνουμε ότι τα δεδομένα που αφορούν την ταυτοποίησή σας, καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι απολύτως απαραίτητα και αναγκαία για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση σας με την Εταιρεία. Επισημαίνουμε δε ότι αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς ως πελάτες, οφείλετε να μας ενημερώνετε για κάθε μεταβολή των δεδομένων που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι για τα μέλη του προγράμματος πιστότητας “YOU CLUB”, που πραγματοποιούν αγορές στο telesmart.gr ισχύουν οι όροι του εν λόγω Προγράμματος.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) Η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων (π.χ. η αγορά ενός Laptop) που επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς.
Συγκεκριμένα:

Εκτέλεση των παραγγελιών σας

Για να παραδίδουμε τις παραγγελίες σας και να μπορούμε να σας υποστηρίζουμε και μετά την πώληση, τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:

– το όνομα και επίθετο σας, και για επιχειρήσεις ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, ώστε να γνωρίζει ο υπάλληλος που κάνει την παράδοση σε ποιόν πρέπει να παραδώσει,
– την διεύθυνση τιμολόγησης ή/και παράδοσης ώστε  να παραλάβετε την παραγγελία σας,
– τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας αναφορικά με την παραγγελία σας,
– την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας. και
– εφόσον το επιλέξετε τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας,

Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον της εταιρίας μας αλλά και για κάθε μελλοντική υπηρεσία ή υποστήριξη μας ζητήσετε σχετική με τις παραγγελίες σας. 

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών

Για τη βέλτιστη λειτουργία και αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στον ιστότοπό μας για τη συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών και αξιολόγησης των προϊόντων μας. Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών σήμερα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής ή / και τηλεφωνικής  επικοινωνίας και αφορά είτε την ικανοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε είτε την αξιολόγηση του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην ανωτέρω έρευνα, μπορείτε να μην συμμετέχετε σε αυτή, καθώς και να μας το δηλώσετε στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Τηλεφωνική Προώθηση προϊόντων & υπηρεσιών

Σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δεν έχετε ενταχθεί στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 ή/και δεν έχετε ασκήσει ειδικό δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, ενδέχεται να σας καλέσουμε στον τηλεφωνικό αριθμό που δηλώσατε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, προκειμένου να σας προτείνουμε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μας. Κατά τη διενέργεια της κλήσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί η επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώσατε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ή η εκ νέου καταχώριση της, προκειμένου να σας σταλθεί εκπτωτικός κωδικός για νέες αγορές στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις εν λόγω κλήσεις προωθητικού περιεχομένου, έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να ζητήσετε από τον καλούντα υπάλληλο μας να εξαιρεθεί ο αριθμός σας από μελλοντικές προωθητικές ενέργειες για λογαριασμό της εταιρείας μας.

Δημιουργία λογαριασμού μέλους στο telesmart.gr

Για την δημιουργία Λογαριασμού Μέλους, θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών – στοιχεία PayPal/ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εφαρμόζοντας σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζει σε όλα τα στάδια διαδικασίας εκτέλεσης της συναλλαγής σας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών. Ειδικότερα η Εταιρεία δεν διατηρεί στοιχεία πιστωτικών / χρεωστικών / προπληρωμένων καρτών για τις παραγγελίες σας. Εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής το σύστημα σας ανακατευθύνει προς την ηλεκτρονική υπηρεσία αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών της συνεργαζόμενης εταιρείας STRIPE για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας.  

Παράλληλα, σας δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας για μελλοντικές πληρωμές. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να αποθηκεύσετε τα στοιχεία της κάρτας σας, το σύστημα σας ανακατευθύνει στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού συστήματος της συνεργαζόμενης εταιρείας STRIPE, όπου γίνεται απευθείας καταχώριση και αποθήκευση των στοιχείων σας και δημιουργείται η αϋλη κάρτα (token). Η Εταιρεία, σε περίπτωση που επιλέξετε την αποθήκευση της κάρτας σας για μελλοντικές αγορές, διατηρεί και επεξεργάζεται μόνο το token, τα τέσσερα τελευταία στοιχεία της κάρτας σας και την ημερομηνία λήξης της.

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής το PayPal, τα στοιχεία της διεύθυνσης παράδοσης διαβιβάζονται στο Paypal, προκειμένου να μπορεί να επιβεβαιωθεί/αποδειχθεί η ορθότητα της παράδοσης στην εν λόγω διεύθυνση.

Επικοινωνία με την εταιρεία μέσω φόρμας ιστοτόπου

Συλλέγουμε δεδομένα στον ιστότοπό μας στο σημείο που έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε την φόρμα που αφορά σε προτάσεις βελτίωσης και καταχώρησης παραπόνου. Στην φόρμα που αναφέρεται ως προτάσεις βελτίωσης, συλλέγουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο του αιτήματος  για την βελτίωση των σκοπών και των προϊόντων της εταιρείας  και ενδέχεται να διατηρούμε  αρχείο με τα αιτήματα για ιστορικούς λόγους. Στην φόρμα που αναφέρεται ως καταχώρηση νέου παραπόνου, συλλέγουμε δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται  για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στο το αίτημα σας  και διατηρούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

Καταγραφή Τηλεφωνικών Συνομιλιών επαγγελματικού χαρακτήρα
Με σκοπό την εξυπηρέτηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω τηλεφώνου ή άλλων επικοινωνιών επαγγελματικού χαρακτήρα, χρησιμοποιούμε τεχνολογικά μέσα για την καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών σας μαζί μας. Θα ενημερώνεστε εκ των προτέρων ότι η τηλεφωνική συνδιάλεξη θα καταγραφεί. Επιπρόσθετα, εφόσον απαιτηθεί για την περαιτέρω διαχείριση του τηλεφωνικού σας αιτήματος, καταγράφουμε και λοιπές προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά την αλληλεπίδρασή ή/και επικοινωνία σας μαζί μας (ενδεικτικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση εξυπηρέτησης).

Περιπτώσεις υπαγωγής στο καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ

Όταν υποβάλλετε παραγγελία σας, για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται στις διατάξεις του αρ.39α ελέγχεται αυτοματοποιημένα ο ΑΦΜ σας και, αν καταφαθεί ότι υπάγεστε στο εν λόγω καθεστώς, σας ενημερώνουμε πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ότι δικαιούστε 0% ΦΠΑ για την αγορά σας. Για να ολοκληρωθεί εν συνεχεία η εν λόγω διαδικασία, σας ζητείται να καταχωρίσετε τα στοιχεία του εκπροσώπου όπως αυτά έχουν δηλωθεί από εσάς στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Αφού τα καταχωρίσετε, η παραγγελία σας θα προχωρήσει, και εν συνεχεία θα γίνει εκ νέου επιβεβαίωση με την ΑΑΔΕ και θα την αποθηκεύσουμε στο σύστημά μας.

Τα ως άνω στοιχεία που σας ζητάμε αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης παραγγελίας και, εφόσον επιβεβαιωθούν από την ΑΑΔΕ, καταχωρίζονται και παραμένουν στο σύστημα μας (κινητό τηλέφωνο και τα τελευταία 5 ψηφία του ΑΔΤ ή Διαβατηρίου) για όσο διάστημα έχουμε υποχρέωση από τις φορολογικές αρχές, και δύναται να επανελέγχονται με διασύνδεση με την ΑΑΔΕ για τη διαπίστωση της εξακολούθησης της υπαγωγής σας στο εν λόγω καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, αλλά και για την επιβεβαίωση του εκπροσώπου, όπως τον έχετε δηλώσει. Η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία θα επαναλαμβάνεται στο σύνολο της για κάθε νέα σας παραγγελία.

Εγγραφή μέλους στο πρόγραμμα πιστότητας Be Smart Club

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το πρόγραμμα πιστότητας πελάτων “BE SMART CLUB”. Σκοπός του προγράμματος πιστότητας πελατών είναι αφενός η επιβράβευση των πελατών της που την επιλέγουν για τις αγορές ειδών αλλά και η προνομιακή τους ενημέρωση για τα προϊόντα και υπηρεσίες της.
Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα πιστότητας, την απόκτηση της ηλεκτρονικής κάρτας και την επιβράβευση και εξαργύρωση προνομίων πρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα. Τα υποχρεωτικά στοιχεία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου, email, το ονοματεπώνυμο, το γένος και τα στοιχεία διεύθυνσης (νομός – πόλη – τκ – οδός – αριθμός).
Το μέλος του “BE SMART CLUB” προαιρετικά και εφόσον επιθυμεί να λαμβάνει επικοινωνία με τις ευχές μας και πιθανές εκπλήξεις στα γενέθλιά του, μπορεί επιπλέον να καταχωρίσει στο προφίλ του και την ημερομηνία γέννησης του.
Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα και εφόσον δεν έχετε αντιταχθεί στη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων εγγράφεστε αυτόματα για τη λήψη ενημερώσεων και προσφορών (newsletters) μέσω email / sms.
Προαιρετικά κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης μπορείτε να εγγραφείτε στη λήψη ενημερώσεων μέσω της υπηρεσίας Viber.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του προγράμματος πιστότητας “BE SMART CLUB”, μπορείτε να ανατρέξετε στη Δήλωση Απορρήτου “BE SMART CLUB”

Εγγραφή στα newsletter, την αποστολή ενημερώσεων και προσφορών

Μπορείτε να εγγραφείτε στα newsletter και να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με δύο τρόπους. Συγκεκριμένα:

(α) Με την παροχή ρητής συγκατάθεσης σας στις φόρμες εγγραφής στο Newsletter, για να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και προσφορές που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, Push Notifications κ.ά.).

(β) Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και εφόσον δεν έχετε αντιταχθεί στην εγγραφή για λήψη newsletter μέσω της επιλογής του πεδίου “Πατήστε εδώ σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email από το you.gr σχετικά με τα προϊόντα μας και ειδικές προσφορές” που εμφανίζεται πριν την ολοκλήρωση της. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας αποστέλλουμε ενημερώσεις και προσφορές μας στα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία έχετε δηλώσει στο στάδιο της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απεγγραφείτε από την αποστολή ενημερώσεων και προωθητικών ενεργειών, απευθυνθείτε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], τηλέφωνο: (+30) 2105770216. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής-unsubscribe, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες

Εξατομικευμένη επικοινωνία

Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Οι εξατομικευμένες ενημερώσεις σχετίζονται α) με τα προϊόντα που έχετε αναζητήσει στην ιστοσελίδα μας και β) με τα προϊόντα που έχετε αφήσει στο καλάθι αγορών σας. Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα παρακάτω.

Υπηρεσίες υποστήριξης πελατών μέσω ζωντανής συνομιλίας (live chat) στην ιστοσελίδα μας.

Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω της υπηρεσίας ζωντανής συνομιλίας της ιστοσελίδας μας αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που εσείς έχετε επιλέξει να μας παρέχετε, όπως το όνομα και το email σας.
Η επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων όπως και άλλων που μας παρέχετε κατά τη συνομιλία μαζί μας γίνεται προκειμένου να σας παρέχουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση σας ως προς την παροχή των υπηρεσιών μας και για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι υπηρεσίες μας λειτουργούν σωστά.

Όταν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων ή αν τρίτος μας έχει παράσχει τα δεδομένα σας

Υπηρεσία e Gift card

Για την παροχή της υπηρεσίας eGift card, τα επιπρόσθετα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:
  -Το όνομα του αποστολέα της eGift card
  -Το email του παραλήπτη της eGift card

Τα ως άνω στοιχεία που σας ζητάμε είναι απαραίτητα για  την ενεργοποίηση και αποστολή της δωροκάρτας στο πρόσωπο που έχετε επιλέξει και συγκεκριμένα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) του παραλήπτη της. Ακόμη, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση θα χρησιμοποιείται μόνο για τη διαχείριση της εν λόγω υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων και των σκοπών που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz
Η εταιρία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής και εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης/αγορών. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον έχετε οδηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του Skroutz.gr και πραγματοποιήσετε σε εμάς αγορά, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz δεδομένα που αφορούν στη συγκεκριμένη αγορά σας, στο πλαίσιο της εμπορικής συνεργασίας μας με το Skroutz και της χρήσης από εσάς των υπηρεσιών Skroutz. Η κοινοποίηση από εμάς των δεδομένων αυτών γίνεται μέσω cookie και είναι απαραίτητη για την οικονομική εκκαθάριση αυτής της εμπορικής συνεργασίας, της οποίας τυχόν κάνατε χρήση. Λόγω της αναγκαιότητας αυτής, η νομοθεσία μας επιτρέπει να μην ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr.» 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) Η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων (π.χ. η αγορά ενός Laptop) και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό (η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο κατ΄ αίτησή σας για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας), για την απόδειξη των παραγγελιών σας, για την μετά την πώληση υποστήριξη, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

(β) Επίσης χρησιμοποιούμε και ειδικά λογισμικά ασφαλείας που στόχο έχουν τον εντοπισμό και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών: συγκεκριμένα κατά την επίσκεψη σας στους φυσικούς χώρους της εταιρίας μας αλλά και στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, οι συσκευές των χρηστών κοκ ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας.

Επιπλέον, διενεργούμε έρευνες ικανοποίησης πελατών με σκοπό την βελτίωση των  παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και πραγματοποιούμε τηλεφωνικές κλήσεις προκειμένου να προτείνουμε νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας.

(γ) Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς

(δ) Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να: εγγραφείτε στα newsletter, να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, νέα και προσφορές καθώς και να σας στέλνουμε προσωποποιημένες ενημερώσεις.

Επιτρέπεται σε ανήλικους και παιδιά να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας;

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για αγορά από παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών.
Τα παιδικά προϊόντα που προσφέρουμε για αγορά, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.
Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Συγκεκριμένα:

Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας.

Επιπρόσθετα, η εταιρία ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει τα δεδομένα σε συνεργαζόμενη τρίτη εταιρεία η οποία διαχειρίζεται συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας telesmart.gr μέσω χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της. Συγκεκριμένα στην συνεργαζόμενη εταιρεία η οποία λειτουργεί σαν εκτελούσα  την επεξεργασία καταχωρούνται  και  διατηρούνται τα δεδομένα των πελατών που& εγγράφονται στις ενημερώσεις δελτίων και προσφορών, στην προσωποποιημένη επικοινωνία, το ιστορικό αγορών σας, καθώς και καταγράφεται στο σύστημα της η σχετική παροχή συγκατάθεσης σας για τις εν λόγω ενέργειες, όπου αυτή έχει ζητηθεί και παρασχεθεί από πλευράς σας σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης, διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης, όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής το Paypal, τα στοιχεία της διεύθυνσης παράδοσης αποστέλλονται αυτοματοποιημένα από εμάς στο Paypal, προκειμένου να μπορεί να επιβεβαιωθεί/αποδειχθεί η ορθότητα της παράδοσης στην εν λόγω διεύθυνση.

Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει δεδομένα σε συνεργαζόμενη τρίτη εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα πιστότητας με την ονομασία “BE SMART CLUB” της ιστοσελίδας telesmart.gr μέσω χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Συγκεκριμένα η συνεργαζόμενη Τρίτη εταιρεία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα δεδομένα των μελών του loyalty club, ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και τις καταγεγραμμένες εντολές της.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία για την παροχή της υπηρεσίας της ζωντανής συνομιλίας διαβιβάζει δεδομένα σε συνεργαζόμενη Τρίτη εταιρεία (LIVE CHAT , INC), η οποία διαθέτει την πλατφόρμα της ζωντανής συνομιλίας στην ιστοσελίδα μας. H εν λόγω διαβίβαση πραγματοποιείται μόνο εφόσον επιλέξετε να εξυπηρετηθείτε μέσω της ζωντανής συνομιλίας στην ιστοσελίδα μας. Η Εταιρεία έχει διασφαλίσει ότι η συνεργάτιδα εταιρεία για λογαριασμό της την επεξεργασία, έχει νομίμως διασφαλίσει ότι πληροί τις προϋποθέσεις και παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας. Εάν επιθυμείτε ελέγξτε την πολιτική απορρήτου του συνεργάτη μας στην ιστοσελίδα του.
Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Εφόσον έχετε οδηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του Skroutz.gr και πραγματοποιήσετε σε εμάς αγορά, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz δεδομένα που αφορούν στη συγκεκριμένη αγορά σας, στο πλαίσιο της εμπορικής συνεργασίας μας με το Skroutz και της χρήσης από εσάς των υπηρεσιών Skroutz. Η κοινοποίηση από εμάς των δεδομένων αυτών γίνεται μέσω cookie και είναι απαραίτητη για την οικονομική εκκαθάριση αυτής της εμπορικής συνεργασίας, της οποίας τυχόν κάνατε χρήση. Λόγω της αναγκαιότητας αυτής, η νομοθεσία μας επιτρέπει να μην ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr.»

Επίσης, κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους υπαλλήλους εκείνους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης σας κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης των προϊόντων που έχετε αγοράσει καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο, όπως επίσης και σε εξωτερικούς συνεργάτες μας φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι πληρούν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις όταν αυτοί απαιτείται να σας παράσχουν υπηρεσίες υποστήριξης όπως για παράδειγμα στο αρμόδιο Service Center ή/και στον προμηθευτή μας ή/και στην υπηρεσία courier που θα παραλάβει το προϊόν προς επισκευή Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς όσοι εκ των υπαλλήλων επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Επιπρόσθετα τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε από αλληλεπίδρασή σας στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook & Instagram), δηλαδή το Όνομα, το Επώνυμο, το Email, η ημερομηνία Γενεθλίων και το φύλο σας, ή/και όποια άλλα στοιχεία έχετε δηλώσει σαν δημόσια στα ως άνω μέσα αλλά και στοιχεία που γνωστοποιείτε εσείς οι ίδιοι αποστέλλοντάς μας προσωπικό ερώτημα , αίτημα ή εκφράζοντάς μας παράπονο για τις υπηρεσίες μας ή /και στοιχεία που μας κοινοποιείτε όταν λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμούς που διεξάγουμε στα εν λόγω μέσα τυγχάνουν επεξεργασίας από  συνεργαζόμενη τρίτη εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται τους εν λόγω λογαριασμούς για λογαριασμό μας.

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ δυνάμει του αρ. 39 α, αφού καταχωρίσετε τα στοιχεία του εκπροσώπου όπως αυτά έχουν δηλωθεί από εσάς στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, επιβεβαιώνονται από αυτή. Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης παραγγελίας, επιβεβαιώνονται από την ΑΑΔΕ, καταχωρίζονται και παραμένουν στο σύστημα μας (κινητό τηλέφωνο και τα τελευταία 5 ψηφία του ΑΔΤ ή Διαβατηρίου) για όσο διάστημα έχουμε υποχρέωση από τις φορολογικές αρχές, και δύναται να επανελέγχονται με διασύνδεση με την ΑΑΔΕ για τη διαπίστωση της εξακολούθησης της υπαγωγής σας στο εν λόγω καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με σχετικές υπηρεσίες, όργανα επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη, όπου ο νόμος μας το επιτρέπει, για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων, για την παροχή στοιχείων λογαριασμών πελατών κ.ά.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Όταν η επεξεργασία διενεργείται όταν συνομιλούμε μαζί σας μέσω του συστήματος της ζωντανής συνομιλίας τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Όταν η επεξεργασία αφορά τήρηση αρχείου που δημιουργείται από την καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων , τα δεδομένα της καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Επίσης θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτους κατ’ εντολή σας υπηρεσίες, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας ή δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες σας.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], τηλ 2105770216 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την   ΕΤΑΙΡΕΙΑ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε το Δικαίωμα Πρόσβασης κάντε κλικ εδώ.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε. Για να ασκήσετε το Δικαίωμα Διόρθωσης Προσωπικών Δεδομένων κάντε κλικ εδώ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού μέλους που τηρείτε στην ιστοσελίδα μας, έχετε την δυνατότητα να το πραγματοποιήσετε με δική σας ενέργεια εφόσον πρώτα εισέλθετε στον λογαριασμό σας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε. Για να ασκήσετε το Δικαίωμα Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων κάντε κλικ εδώ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό μέλους που τηρείτε στην ιστοσελίδα μας, έχετε την δυνατότητα να το πραγματοποιήσετε με δική σας ενέργεια εφόσον πρώτα εισέλθετε στον λογαριασμό σας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε. Για να ασκήσετε το Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας κάντε κλικ εδώ.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε το Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία κάντε κλικ εδώ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε το Δικαίωμα Φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων κάντε κλικ εδώ.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Τέλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], τηλέφωνο: (+30) 211 999 4367. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], τηλ 2105770216.

Στις ως άνω περιπτώσεις θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ενημέρωση για την Πολιτική Cookies

Στο telesmart.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας πατώντας εδώ.

Διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ

Κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να περιηγείστε και να παραμένετε ανώνυμος χρήστης μέχρι να αποφασίσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε είτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους, είτε με την εγγραφή σας στα newsletter μας και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, δίνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) καθώς και την ανάλογη κατά περίπτωση συγκατάθεση σας.

Μετά την παραπάνω εγγραφή σας, θα σας στέλνουμε ειδοποιήσεις που αφορούν προσωπικά εσάς για προϊόντα που είδατε στην ιστοσελίδα μας ή που έχετε ξεχάσει στο καλάθι των αγορών σας μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Συνδέσεις με ή από άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές στην ιστοσελίδα μας.

 

Τελευταία ενημέρωση 14/04/2024

 

Θέλεις να μαθαίνεις τα νέα μας;

Ενημερώσου πρώτος σχετικά με νέα προϊόντα και προσφορές

Κάνε εγγραφή στο Newsletter

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.