Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η εταιρεία telesmart.gr ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ με έδρα στο Περιστέρι Αττικής, Σαρανταπόρου 26, Τ.Κ. 12134, email: [email protected], τηλ: (+30) 2105770216, website: www.telesmart.gr, όπως νομίμως εκπροσωπείται, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του μέλους Be Smart Club και ελέγχει την επεξεργασία τους στον ιστότοπο telesmart.gr.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με το τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], τηλ 2105770216.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

To telesmart.gr (εφεξής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, κ.α.) καθώς και τα δεδομένα που παράγονται από τη συμμετοχή του μέλους στο πρόγραμμα (δεδομένα αγορών που πραγματοποιείτε που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους πόντους):

 • για την εκτέλεση των όρων του προγράμματος επιβράβευσης Be Smart Club, την παροχή των προνομίων της συμμετοχής στα μέλη και τη διενέργεια μη εμπορικής επικοινωνίας αναφορικά με τη συμμετοχή των μελών στο πρόγραμμα, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, κ.α.
 • για την επικοινωνία γενικών ή ειδικών προσφορών προς το μέλος και την ενημέρωση του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
 • για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της Εταιρείας βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και εννόμων συμφερόντων της, όπως σε περιπτώσεις υποθέσεων ενώπιον ρυθμιστικών, διοικητικών ή Δικαστικών αρχών και για την διασφάλιση ότι το μέλος είναι ενήλικο φυσικό πρόσωπο και κάτοικος Ελλάδος.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης και της συμμετοχής στο Be Smart Club δηλαδή η συμμετοχή του μέλους στο πρόγραμμα και η επιβράβευση του με πόντους και προνόμια από τις αγορές του.
(β) Έννομα συμφέροντα: H ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώνει το πρόγραμμα επιβράβευσης Be Smart Club και τη διαχείριση του πελατολογίου της.
(γ) Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.
(δ) Η συγκατάθεση που παρέχουν τα μέλη υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου η Εταιρεία να επικοινωνεί μαζί τους μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων όπως Viber, WhatsApp, Messenger κα, για νέα και προσφορές καθώς και για προσωποποιημένες ενημερώσεις.
(ε) Στο πλαίσιο της εγγραφής του μέλους στο πρόγραμμα πιστότητας Be Smart Club και εφόσον το μέλος δεν έχει αντιταχθεί στη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων, η Εταιρεία δύναται να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) με το μέλος του προγράμματος Be Smart για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της (άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006).

Τα μέλη έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την ενημέρωση τους ή και να ζητούν τον τερματισμό της εμπορικής επικοινωνίας είτε διαδικτυακά, μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο www.telesmart.gr, είτε με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από το email που έχουν δηλώσει στο λογαριασμό τους. Επίσης, τα μέλη μπορούν να τερματίσουν τις εμπορικές επικοινωνίες πατώντας την επιλογή “Απεγγραφή” στο τέλος της κάθε ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Αποδέκτες Δεδομένων:

Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του μέλους δύνανται να είναι:

 • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η Εταιρεία κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των μελών στους υπαλλήλους εκείνους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς όσοι εκ των υπαλλήλων επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
 • Οι φορολογικές, ελεγκτικές δικαστικές, ρυθμιστικές, κλπ. αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου: Ενδέχεται η Εταιρεία να μοιραστεί τις πληροφορίες των μελών με σχετικές υπηρεσίες, όργανα επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη, όπου ο νόμος μας το επιτρέπει, για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων, για την παροχή στοιχείων λογαριασμών πελατών κ.ά
 • Τα δεδομένα επίσης μεταβιβάζονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την Εταιρεία που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας.

Η Εταιρεία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.
Δεν γίνεται διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των μελών σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα του μέλους θα διατηρεί και επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έως ότου το μέλος ζητήσει την διαγραφή του από το Be Smart Club.
Παρόλα αυτά, κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και τις δηλώσεις του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για το μέλος στα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε μέλος, ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. (ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού) και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

 • το δικαίωμα στην πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Be Smart Club,
 • το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του που σχετίζονται με το πρόγραμμα Be Smart Club,
 • το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με το πρόγραμμα Be Smart Club,
 • το δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με το πρόγραμμα Be Smart Club, και
 • το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του που σχετίζονται με το πρόγραμμα Be Smart Club.
 • το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Τα ως άνω δικαιώματα του το μέλος μπορεί ειδικότερα να ασκήσει ως εξής:

Για το δικαίωμα διόρθωσης / συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα Be Smart Club να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο www.telesmart.gr στο menu «Τα στοιχεία μου»
 • υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για το δικαίωμα πρόσβασης / λήψης αντιγράφου ή φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα You Club να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας στο μορφότυπο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με τη συμμετοχή του στο Be Smart Club, το μέλος μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Για το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας απευθυνθείτε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], τηλέφωνο: (+30) 2105770216 Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές φόρμες που βρίσκονται στην Γενική Δήλωση Απορρήτου στην παράγραφο «Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα ».

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], τηλέφωνο: (+30) 2105770216. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Στις ως άνω περιπτώσεις θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Επιπρόσθετα, κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την παύση αποστολής εμπορικής επικοινωνίας, σε ένα ή και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του (email, SMS στο κινητό του τηλέφωνο ή Viber στο κινητό του τηλέφωνο):

 • μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό www.you.gr στο menu «τα στοιχεία μου» και Επιλογές μέσων επικοινωνίας Be Smart Club
 • μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 • μέσω της επιλογής απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Το μέλος θα πρέπει να γνωρίζει επίσης ότι, λόγω της φύσης της λειτουργίας του προγράμματος πιστότητας Be Smart Club, η τυχόν άσκηση κάποιων από τα ως άνω δικαιώματα ενδέχεται να επιφέρει και τη λήξη της παρούσας συμβατικής σχέσης και συνεπώς της συμμετοχής του μέλους στο πρόγραμμα Be Smart Club της και τη διαγραφή των πόντων που έχει συλλέξει εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, διότι χωρίς την επεξεργασία των δεδομένων του μέλους δεν μπορεί να λειτουργήσει το πρόγραμμα προνομίων.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
Το μέλος ενημερώνεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση από το μέλος ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες της συμμετοχής στο Be Smart Club.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.
Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.telesmart.gr, μπορείτε να ανατρέξετε στη Γενική Δήλωση Απορρήτου .

Θέλεις να μαθαίνεις τα νέα μας;

Ενημερώσου πρώτος σχετικά με νέα προϊόντα και προσφορές

Κάνε εγγραφή στο Newsletter

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.